Projects

 

2017-2022
 

Bioinformatics and Computational Biology

Bioinformatika a výpočetní biologie [InCzech]
ESF

 

Project Number: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002296
Project Applicants:

UP Olomouc
prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
doc. Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz (contact person)

VŠB-TUO
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D., email: jan.platos@vsb.cz (contact person)

Program:

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání, MŠMT
Výzva 02_16_018 Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

 

The aim of the project is to strengthen human resources in research in the field of bioinformatics and computational biology, which will provide the labor market with experts from both areas. To achieve this goal, a new research-oriented doctoral study program Bioinformatics and Computational Biology will be created, both in Czech and English. The program will take the form of a doctoral school between the Faculty of Medicine, UP and the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO. Graduates will be able to carry out independent research work, ranging from data acquisition to expert analysis and interpretation. In the course of preparation of the study program, the existing cooperation between the applicant and the project partner will be capitalized in the form of joint publications, research projects, workshops for postgraduate and undergraduate students. Foreign experts are involved in the development and development of the study program.

Cílem projektu je posílení lidských zdrojů ve výzkumu v oblasti bioinformatiky a výpočetní biologie, který poskytne trhu práce odborníky z obou oblastí. K dosažení tohoto cíle bude vytvořen nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie, a to v češtině i angličtině. Program vznikne ve formě doctoral school mezi Lékařskou fakultou UP a Fakultou elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO. Absolventi budou schopni samostatné výzkumné práce zahrnující etapy od získávání dat až po jejich odbornou analýzu a interpretaci. V rámci přípravy studijního programu bude zúročena stávající spolupráce žadatele a partnera projektu ve formě společných publikačních výstupů, výzkumných projektů, workshopů pro postgraduální i pregraduální studenty. Při vytváření a rozvoji studijního programu jsou zapojeni odborníci ze zahraničí. [In Czech]

2017-2022
 

Bioinformatics and Computational Biology

Bioinformatika a výpočetní biologie [InCzech]
ERDF

 

Project Number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002359
Project Applicants:

UP Olomouc
prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz (contact person)

VŠB-TUO
doc. Ing. Jan Platoš, Ph.D., email: jan.platos@vsb.cz

Program:

Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání, MŠMT
02_16_017 Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace

 

The aim of the project is to improve the infrastructure (modernization) for research and educational purposes, both for the new research-oriented Doctoral study program Bioinformatics and Computational Biology developed within the callout Development of research-oriented study programs and for existing doctoral programs accredited at the Faculty of Medicine of the UP and the Faculty of Electrical Engineering and Informatics VŠB-TUO. The built infrastructure will have top-of-the-line parameters corresponding to the current state of knowledge in biology, biomedicine and computer science and will significantly enhance the level of knowledge and competence of PhD students as well as undergraduate students. Students will learn from the material processing, data acquisition, and data analysis in an interdisciplinary team of multi-domain professionals in workplaces with high levels of excellence.

Cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury (modernizace) pro výzkumně vzdělávací účely, a to jak pro nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program Bioinformatika a výpočetní biologie vytvořený v rámci výzvy Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů, tak pro stávající doktorské programy akreditované na Lékařské fakultě UP a Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO. Vybudovaná infrastruktura bude mít špičkové parametry odpovídající aktuálnímu stavu poznání v biologii, biomedicíně a informatice a významně posílí úroveň znalostí a kompetence studentů doktorských programů i pregraduálních studentů. Studenti se díky ní seznámí prakticky od zpracování materiálu, získávání dat až po analýzu dat v interdisciplinárním týmu odborníků z více domén na pracovištích s vysokou mírou excelence. [In Czech]

2017-2020
 

HemaSeq Dx – diagnostic set for hemato-oncology

HemaSeq Dx - Diagnostická souprava pro hematoonkologii [InCzech]

 

Project Number: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0010310
Project Applicants:

IAB a.s.

UP Olomouc

doc. Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz (contact person)

VŠB-TUO

Program:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(APLIKACE – III. Výzva – s účinnou spoluprací),
MPO OP PIK (Aplikace)

Ministry of Industry and Trade

 

The multidisciplinary project is aimed at developing diagnostic kit(s) and panel HemaSeq Dx for the detection of clinically relevant mutations in chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma, including the development of analytical software for the clinical evaluation of sequence variants. The project uses next-generation sequencing in combination with optical mapping.

Multidisciplinární projekt je zacíleny na vývoj diagnostických souprav a panelů HemaSeq Dx pro detekci klinicky relevantních mutací u chronické lymfocytární leukemie a mnohočetného myelomu, včetně vývoje vyhodnocovacího softwaru pro klinické hodnocení sekvenčních změn. Projekt využívá sekvenování nové generace v kombinaci s optickým mapováním. [In Czech]

EU

2016-2019
 

Impact of functional polymorphisms influencing inflammation and oxidative stress on outcome and selection of treatment in chronic lymphocytic leukemia

Vliv funkčních polymorfismů ovlivňujících zánět a oxidační stres na průběh chronické lymfocytární leukémie a volbu individuální léčebné strategie [InCzech]

 

Project Number: AZV 16-32339A (P03)
Project Applicants:

UP Olomouc
FN Olomouc
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
FN Hradec Králové
FN Brno

doc. Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz (contact person)

Program:

Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022
Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

The aim of the project is to identify “immunogenetic signature” associated with risk of early relaps and refractoriness in chronic lymphocytic leukemia. To develop an electronic application for identification of CLL patients with relaps/refractoriness risk who may profit from on-time personalised treatment strategy.

Cílem projektu je identifikace imunogenetického profilu asociovaného s vyšším rizikem časného relapsu a rezistence na léčbu u chronické lymfocytární leukemie. Vývoj elektronické aplikace k určení CLL pacientů se zvýšeným rizikem relapsu a rezistence a volbě vhodné individuální léčebné strategie. [In Czech]

MZCRAZV

2016-2019
 

Prediction for reoperation in patients with THA and TKA based on immunogenetic signature: development of risk calculator for routine clinical practice

Predikce rizika reoperace u pacientů s TEP kyčlí a kolen na základě imunogenetického vyšetření: vývoj kalkulátoru rizika pro rutinní klinické použití [InCzech]

 

Project Number: AZV 16-31852A (P06)
Project Applicants:

UP Olomouc
FN Olomouc
VŠB-TUO

doc. Dr. Ing. Eva Kriegová, email: eva.kriegova@fnol.cz (contact person)

Program:

Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022
Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

To identify imunogenetic risk factors and other patient-, implant-, and surgeon-related data associated with susceptibility to failure of TJA. To develop an electronic risk calculator for identification of patients at risk for failure of TJA.

Identifikace rizika předčasného selhání kloubních náhrad kyčlí a kolen na základě analýzy imunogenetického profilu a souboru faktorů souvisejících s pacientem, implantátem, operatérem. Vývoj elektronického kalkulátoru k predikci rizika předčasného selhání totální endoprotézy. [In Czech]

MZCRAZV